Departament extern de RRHH

Els teus partners en el departament extern de RRHH

Gestió i desenvolupament dels Recursos Humans

 • Selecció interna
 • Plans de promoció interna
 • Plans de substitució del personal adaptats a la piràmide de edat de la plantilla
 • Plans de formació
 • Entrevistes de carrera
 • Entrevistes d’acompliment
 • Desenvolupament de competències comportamentals
 • Identificació de potencials i plans de desenvolupament
 • Relacions amb el comitè d’Empresa
 • Suport a la negociació de convenis i pactes articulats
 • Comunicació interna
 • Manuals d’acollida & Management Books
 • Suport en la construcció de “Roadmaps” (fulls de ruta) de departaments
 • Procediments de gestió de crisi
 • Creació i seguiment de BSC (Quadres de comandament integrals)
 • Dinamització d’equips de Direcció
 • Adaptació del departament a normes ISO, BRC o IFS
 • Formació en millora continua
 • Absentisme
 • Calendari laboral
 • Sistemes de control de presència
 • Dades treballadors
 • Incidències: vacances permisos, sancions, aplicació normativa interna
 • Vigilància de la salut
 • Relacions Mútua Accidents de treball
 • Subvencions
 • Plans d’igualtat
 • Control legislatiu laboral (Lismi, LOPD, PRL, normativa laboral…)
 • Definició de llocs de treball
 • Selecció externa
 • Plans de carrera
 • Sous i plusos
 • Estudi de pagues variables i bonus
 • Estudis equitat interna/externa
 • Plans de pensions, Mútues de salut, assegurances
 • Planning econòmic i seguiment pressupostos
 • Polítiques de RSC (Marc referencial ISO 26000)

Posem al teu servei la possibilitat d’obtenir tot el que necessites en un departament extern de RH.